Intern Reglement

Raadpleeg het intern regelement in pdf.

Algemeenheden

De Katholieke Turnclub Rap & Knap Meulebeke werd op 21 januari 1922 opgericht als feitelijke vereniging mag sinds 1972 de titel Koninklijk gebruiken en werd op 13 januari 2015 omgevormd tot VZW.

Het Intern Reglement: Ons reglement regelt het dagelijks beheer van de vereniging.

Missie: "Turnclub Rap en Knap Meulebeke, opgericht als feitelijke vereniging in 1922, heeft in zijn oprichtingstekst staan "om het schoone". Dit is een slagzin waar we nog steeds achter staan. We willen met de turnsport "het schone" in de mens naar boven brengen door artistieke gymnastiek aan te bieden aan kinderen en volwassenen en dit op een gezonde, aangename manier met respect voor de mogelijkheden van elk lid."

Visie: Turnclub Rap en Knap Meulebeke wil haar missie realiseren en heeft hiervoor haar visie ontwikkeld. Binnen onze club bieden we turnen aan onder de vorm van:

  • artistieke gymnastiek recreatief voor jongens en meisjes 1 ste leerjaar.
  • artistieke gymnastiek recreatief voor jongens en meisjes 1 ste middelbaar.
  • artistieke gymnastiek recreatief voor volwassenen.
  • artistieke gymnastiek competitieve recrea voor jongens en meisjes.
  • recreatief turnen voor dames en heren : grondoefeningen en algemene gym.

Om onze missie te kunnen vervullen zorgen we voor een trainersteam bestaand uit vrijwilligers die uitgebreid kans krijgen tot het volgen van opleidingen en bijscholingen bij verschillende bevoegde organisatie: De Vlaamse Turnschool, De Gymnastiek Federatie Vlaanderen VZW, Dynamo Project.

Ons lidmaatschap van de Gymnastiek Federatie Vlaanderen VZW helpt ons bij onze visie door de nodige tools die ze ter beschikking stellen. We stappen hiervoor ook in de tool "We are next". Daarnaast zorgen we voor interne opleidingen voor trainers en assistent trainers.

Niet enkel de trainers zijn vrijwilligers, ook ouders en sympathisanten ondersteunen ons bij onze werking.

Daarnaast werken we samen met de lokale gemeenschap door een vertegenwoordiging in de gemeentelijke sportraad en deelnames aan activiteiten georganiseerd door die sportraad en andere gemeentelijke verenigingen.

Toegankelijkheid

Iedereen kan lid worden ongeacht nationaliteit, geloof, huidskleur. Racisme en pestgedrag wordt niet getolereerd, hierop wordt toegezien door de trainers.

Lidmaatschap

Lid worden: Elke natuurlijke persoon die 6 jaar is of wordt bij de aanvang van het nieuw seizoen kan lid worden en is dat zodra de lidmaatschapsfiche volledig ingevuld en ingediend is, inclusief het aanvaarden van het intern reglement, en het lidgeld betaald is. Men is pas verzekerd na de betaling van het lidgeld.

Kandidaat leden: Kandidaat leden kunnen 2 proeftrainingen volgen over een periode van 3 weken. Ieder nieuw lid moet een medisch attest indienen. Als er medische bijzonderheden zijn die een invloed kunnen hebben op sporttechnische vaardigheden dienen die vermeld te worden op de lidmaatschapsfiche.

Praktische info: Bij wijziging van persoonsgegevens (adres, telefoon en/of GSM nummer, emailadres) dient de secretaris onmiddellijk verwittigd te worden.

Wijziging medische bijzonderheden: Wijzigingen van medische bijzonderheden dienen eveneens doorgegeven te worden aan de secretaris.

Lidgeld

Het lidgeld is jaarlijks te betalen bij de aanvang van het seizoen. De prijs wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuursorgaan en omvat de trainingen, de huur van de zaal, een deel van de nevenactiviteiten, deelname aan tornooien, de aansluiting bij de Gymnastiek Federatie Vlaanderen, toegang tot het elektronisch magazine "More than Gym" via de website van de Gymfed en de verzekering van gebeurlijke ongevallen via de Gymfed bij alle activiteiten die onder toezicht staan van een trainer of een lid van het bestuursorgaan.

Bij langdurige afwezigheid door medische reden kan mits voorleggen van doktersbriefje een aanvraag ingediend worden voor gedeeltelijke terugbetaling. Deze aanvraag wordt besproken door het bestuursorgaan

Verzekering

Aansprakelijkheid: De ongevallenverzekering is enkel van toepassing bij gebeurlijke ongevallen die zich voordoen bij een activiteit ingericht of aan deelgenomen door Rap en Knap waarbij een trainer of een lid van het bestuursorgaan aanwezig is en waarbij die verantwoordelijke toestemming heeft gegeven voor het uitvoeren van bepaalde oefeningen. De club is niet verantwoordelijk voor niet leden.

Ongevallen aangifte: Voor de aangifte dient het aangifte formulier van de verzekering ingevuld te worden. Deel 1 wordt ingevuld door de secretaris, deel 2 door de dokter. Na ondertekening wordt dit door de secretaris bezorgd aan de Gymfed. Verdere communicatie verloopt vanaf dan tussen het slachtoffer en de Gymfed. Dit is terug te vinden op https://www.gymfed.be/verzekeringen. Hier vindt u alles over polis, bijkomende verzekeringen en ongevallenformulier.

Aangifte termijn: Het ongeval dient binnen de 24 uur gemeld te worden.

Verplaatsing: Enkel gebeurlijke ongevallen op het normale traject van de verblijfplaats van de verzekerde naar de plaats van de activiteit en terug binnen een normale termijn voor en na de activiteit zijn mee verzekerd.

Vrijwilligersverzekering: Frequent meehelpende vrijwilligers, dit zijn vrijwilligers die gedurende minstens 1/3de van het seizoen onze werking ondersteunen zijn het hele seizoen verzekerd. Occasioneel helpende vrijwilligers zijn verzekerd tijdens de specifiek activiteit waaraan ze meehelpen

Tijdens de Training

Aanwezigheid: De aanwezigheden worden om organisatorische reden bijgehouden. Bij 3 opeenvolgende onaangekondigde afwezigheden worden de ouders op de hoogte gebracht.

Toegang tot de zaal: De leden kunnen vanaf 5 minuten voor de aanvang van de training de zaal binnen komen. Helpen klaarzetten wordt aangemoedigd. Spelen op de toestellen is niet toegelaten.

Laatkomers: Melden zich aan de aanwezigheidstafel en begeven zich pas na toestemming in de zaal.

Toewijzing groep: Bij de aanvang van het seizoen worden de gymnasten ingedeeld in verschillende groepen. Die indeling wordt uitgevoerd door de technische leiding gebaseerd op leeftijd en vaardigheid. Aanpassingen zijn mogelijk indien de nood zich daartoe zou voordoen.

Wedstrijdgroep: De turn(st)ers die deel uitmaken van de wedstrijdgroep zijn verplicht om aanwezig te zijn op minstens de helft van de extra trainingen. Zij dienen ook deel te nemen aan minstens 1of 2 wedstrijden per seizoen afhankelijk van het aanbod, tenzij dit niet mogelijk is door overmacht of ziekte

Toeschouwers: De training is niet toegankelijk voor toeschouwers. Vanaf 10 minuten voor het einde van de training kunnen de ouders binnen komen. Ze blijven hierbij voorin de zaal en storen de training niet.

Afgelasting training: Bij uitzonderlinge omstandigheden (weer, opeising zaal, overmacht, …) kan een training afgelast worden. De gymnasten worden hiervan zo snel mogelijk verwittigd

Praktische afspraken

Kledij: Tijdens het turnen wordt er sportkledij gedragen: een club T-shirt en een korte of lange sportbroek of legging.

Wedstrijd kledij: Leden die deelnemen aan wedstrijden moeten in de clubwedstrijdkledij aantreden. Die kledij wordt door de club ter beschikking gesteld.

Schoenen: Turnen kan blootvoets of met lichte turnpantoffels.

Dranken: Enkel water wordt toegelaten in de zaal, genaamtekend mee te brengen.

Lange haren: Lang haar wordt samen gebonden.

Sieraden: Juwelen en uurwerken kunnen verwondingen veroorzaken en het dragen daarvan tijdens de training is daarom af te raden.

Waardevolle zaken: Waardevolle spullen laat je beter thuis. Een GSM hoort niet thuis is de sporthal. Rap & Knap is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging.

Infrastructuur: Ieder lid wordt verzocht mee te zorgen voor orde en netheid in de zaal en de kleedkamers. Ieder beschadiging of breuk die vastgesteld wordt aan toestellen, de zaal of de kleedkamer moet onmiddellijk gemeld worden aan de trainer, dit om de herstelling zo snel mogelijk te laten gebeuren. Opzettelijke beschadiging komt ten last van de beschadiger.

Vervoer gymnasten naar en van de training: Wij nemen geen verantwoordelijkheid wanneer de kinderen niet tijdig afgehaald worden na de training. Ouders waarvan de kinderen zelfstandig naar de training mogen komen en terug naar huis gaan geven hiervoor toestemming op het inschrijvingsformulier.

Rechten en plichten

Discipline: We verwachten dat de gymnasten de instructies van de trainers en de ondersteunende medewerkers opvolgen.

Respect: We verwachten dat ieder lid respect heeft voor alle medeleden, de trainers, de leden van het bestuursorgaan, de ondersteunende medewerkers en de meehelpende vrijwilligers. De goede naam van de club en zijn leden mag onder geen beding in het gedrang gebracht worden. Zie ook Gymfed ethische code.

API: Elk probleem wordt best zo snel mogelijk gemeld aan een lid van de het bestuursorgaan of aan onze API zodat er kan ingegrepen worden om het probleem op te lossen. De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen. Dit is Patricia Cnudde en zij is via e-mail te bereiken op api@rapenknapmeulebeke.be.

Beeldmateriaal: Alle leden geven aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging, afbeeldingen van hem/haar te maken, alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging. Indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, heeft ieder lid het recht deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade of kosten die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.

GDPR: We voldoen aan de GDPR reglementen. De club beschikt via de inschrijving over volgende persoonsgegevens: naam, geboortedatum, adres en mailadres, tel/gsmnummer. Deze gegevens worden bijgehouden op het secretariaat en bij de trainingsadministratie en is enkel toegankelijk voor bevoegde medewerkers. De gegevens worden doorgegeven aan de Gymfed om voor alle leden beroep te kunnen doen op de door hen georganiseerde verzekering, evenals de door hen georganiseerde activiteiten zoals wedstrijden, opleidingen e.a. Rap & Knap gebruikt de gegevens voor de indeling van de trainingsgroepen, het communiceren via nieuwsbrieven en andere mails, het bijhouden van aanwezigheden, het organiseren van eigen activiteiten

Slotbepaling

Intern reglement: Om de goede werking van onze vereniging te ondersteunen heeft het bestuur een huishoudelijk reglement opgesteld. Ieder lid verklaard zich akkoord bij inschrijving met het intern reglement. Dit intern reglement is ter inzage beschikbaar in de zaal tijdens de trainingen. Het kan indien gewenst ook per mail bezorgd worden.

Sancties: Het niet naleven van het intern reglement zal leiden tot sancties gaande van verwittiging tot schorsing tot uitsluiting zonder terugbetaling van het lidgeld. Bij onwettige afwezigheid op een wedstrijd waarvoor een lid van de wedstrijdgroep ingeschreven is kunnen de lasten aan de afwezige aangerekend worden.

Extra’s: Bij gevallen die niet in het reglement voorzien zijn of die voor interpretatie vatbaar zijn, zal het bestuur beslissen over de te nemen maatregelen.

Aanpassingen: Er kan hoogstens 1 maal per jaar wijzigingen aangebracht worden aan het intern reglement en enkel het bestuur is hiertoe bevoegd. Die wijzigingen treden in werking bij de aanvang van het daarop volgende nieuwe seizoen. In het vernieuwde intern reglement dat beschikbaar is ter inzage in de zaal zullen de aanpassingen duidelijk gemarkeerd zijn. Dit document wordt verstuurd na aanpassing naar alle leden.

Editie 6: september 2023